Item Details

Print View

제국 일본 과 식민지 조선 의 근대 도시 형성 : 1920/30년대 도쿄, 오사카, 경성, 인천 의 도시 계획론 과 기념 공간 을 중심 으로

Cheguk Ilbon Kwa Singminji Chosŏn Ŭi Kŭndae Tosi Hyŏngsŏng: 1920/30-Yŏndae Tok'yo, Osak'a, Kyŏngsŏng, Inch'ŏn Ŭi Tosi Kyehoengnon Kwa Kinyŏm Konggan Ŭl Chungsim Ŭro

박 진한 외 지음 ; 인천 대학교 일본 문화 연구소 기획
Pak Chin-han oe chiŭm ; Inch'ŏn Taehakkyo Ilbon Munhwa Yŏn'guso kihoek
Format
Book
Published
Sŏul-si : Simsan, 2013.
서울시 : 심산, 2013.
Edition
Ch'op'an
초판
Language
Korean
Variant Title
식민지 조선 의 근대 도시 형성
Series
Tosisa yŏn'gu ch'ongsŏ
ISBN
9788994844282, 8994844287
Related Resources
Table of contents only
Contents
 • Tok'yo ŭi 'Chedo' puhŭng kyehoek kwa Kot'o Simp'ei / Pak Sam-hŏn
 • Kŭndae tosi Osak'a ŭi tosi kyehoengnon kwa tosi kyehoek saŏp / Pak Chin-han
 • 1920-yŏndae Kyŏngsŏng ŭi tosi kyehoek kwa tosi kyehoek undong / Pak Se-hun
 • Singminji tosi Inch'ŏn ŭi tosi kyehoek kwa tosi konggan ŭi hwakchang / Yŏm Pok-kyu
 • Meiji Sin'gung kwa cheguk Ilbon ŭi 'kukch'e' konggan / Pak Sam-hŏn
 • Osak'asŏng Ch'ŏnsugak chaegŏn saŏp kwa kinyŏm konggan ŭi hyŏngsŏng / Pak Chin-han
 • Chosŏn Sin'gung kwa singminji tonghwajuŭi ŭi konggan chŏngch'i / Kim Paeg-yŏng
 • Inch'ŏn Taesin'gung ŭi konggan pyŏnyong kwa chaeinch'ŏn Ilbonin / Pak Chin-han, Kim Ch'ang-su.
 • 도쿄 의 '제도' 부흥 계획 과 고토 심페이 / 박 삼헌
 • 근대 도시 오사카 의 도시 계획론 과 도시 계획 사업 / 박 진한
 • 1920년대 경성 의 도시 계획 과 도시 계획 운동 / 박 세훈
 • 식민지 도시 인천 의 도시 계획 과 도시 공간 의 확장 / 염 복규
 • 메이지 신궁 과 제국 일본 의 '국체' 공간 / 박 삼헌
 • 오사카성 천수각 재건 사업 과 기념 공간 의 형성 / 박 진한
 • 조선 신궁 과 식민지 동화주의 의 공간 정치 / 김 백영
 • 인천 대신궁 의 공간 변용 과 재인천 일본인 / 박 진한, 김 창수.
Description
263 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
Notes
Includes bibliographical references (pages 257-260) and index.
Series Statement
Tosisa yŏn'gu ch'ongsŏ ; 3
도시사 연구 총서 ; 3
Technical Details
 • Access in Virgo Classic
 • Staff View

Availability

Library Location Map Availability Call Number
Alderman Stacks Map Available